Ta strona używa COOKIES. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie COOKIES zgodnie z preferencjami przeglądarki. Więcej informacji w polityce COOKIES. ROZUMIEM I AKCEPTUJĘ

Pomoc

Jakie są warunki gwarancji na opony ?

Warunki gwarancji producentów opon

Grupa Michelin: Michelin, Kleber, BFGoodrich, Kormoran

Okres gwarancji:

Gwarancja obejmuje użytkowanie Wyrobu do zużycia oryginalnego bieżnika do poziomu wskaźnika TWI*, po osiągnięciu którego Wyrób uznany jest za zużyty lub do 10 lat licząc od daty produkcji wyrobu.

*TWI – wskaźnik dopuszczalnego zużycia rzeźby bieżnika =1,6 mm, umieszczany w kanałach na obwodzie opony, przeznaczony do wizualnej oceny zużycia opony. Zużycie do wskaźnika TWI = zużycie co najmniej w jednym miejscu na obwodzie opony.

Warunki rozpatrywania gwarancji:

1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:
- zgłoszenie reklamacji do serwisu sprzedającego opony,
- dostarczenie reklamowanego Wyrobu,
- przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu,
- na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta – udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta.
Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punkcie 1.
3. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji nie służy odwołanie do Gwaranta.
4. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.
5. W przypadku uznania reklamacji dokonuje się wymiany Wyrobu na fabrycznie nowy, jeżeli wada ujawniła się do 2 lat licząc od daty sprzedaży wyrobu. Jeżeli wada ujawniła się w późniejszym okresie następuje częściowe uznanie reklamacji proporcjonalnie do nie zużytej części bieżnika. W przypadku, gdy Gwarant nie ma możliwości wymiany Wyrobu na taki sam fabrycznie nowy wskutek zakończenia produkcji Wyrobu, Klient ma prawo do otrzymania opon o innym bieżniku, w tym samym rozmiarze lub zwrotu ceny zakupu Wyrobu.
6. Złożenie reklamacji oznacza akceptację warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.

Grupa Goodyear: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Dębica, Kelly

1. Gwarancją objęte są wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w oponach, a stanowiące w szczególności wady wykonawstwa, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne o ile ujawnią się one w ciągu terminu określonego jak niżej:

a) opony osobowe, dostawcze, 4x4 oraz motocyklowe - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji,
b) opony ciężarowe pod marką Goodyear oraz Dunlop - 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat,
c) opony ciężarowe pod marką Sava oraz Fulda - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje opon starszych niż 8 lat,
d) opony rolnicze, przemysłowe oraz do prac ziemnych - 5 lat od daty zakupu lub od daty produkcji,
e) opony rolnicze o średnicy osadzenia do 10 cali oraz do wózków przemysłowych 1 rok od daty zakupu lub 2 lata od daty produkcji,
f) opony bieżnikowane lub usługa bieżnikowania - 3 lata od daty zakupu lub 4 lata od daty bieżnikowania. Gwarancja nie obejmuje karkasów starszych niż 7 lat, opon bieżnikowanych przez inne bieżnikownie niż autoryzowane przez Goodyear oraz opon sprzedanych bezpośrednio przez Bieżnikownię. Gwarancja nie obejmuje także materiału karkasu Klienta z usługi bieżnikowania.

2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon lub pojazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu opracowanym przez Gwaranta,
b) dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację,
c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy zużyciu opony nie więcej niż 10%,
d) na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego.

4. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji nie służy odwołanie do Gwaranta.

5. W przypadku nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta a ponadto Klient może zostać obciążony kosztami transportu opon z punktu zakupu opon lub pojazdu do siedziby Gwaranta.

6. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.

7. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i/lub nr fabrycznym i/lub datą produkcji, naprawiane, pogłębiane, bieżnikowane poza producentem oraz opony zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia - TWI zostały odkryte).

8. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek m.in.:

a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur,
b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta,
d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon i/lub dopuszczalnych nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami,
e) jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami,
f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP),
g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim),
h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
i) przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.
j) szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. „poząbkowania”,
k) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika,
l) umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony,
m) naturalnego procesu starzenia się gumy.

9. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późn. zm.).

Grupa Continental: Continental, Uniroyal, Barum, Semperit, Mabor, PointS, Gislaved

Continental Opony Polska Sp. z o.o. UNIROYAL, SEMPERIT, GISLAVED, VIKING, BARUM

1. COP gwarantuje ze wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy Continental lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt.21 pkt.6 i mogą być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone.

2. Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60. miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym.

3. Ewentualne reklamacje winy być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do jednego z upoważnionych przez COP Punktów Obsługi Gwarancyjnej. Data postawienia opon do dyspozycji Punktu Obsługi Gwarancyjnej jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w oparciu o wyniki badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów.

5. COP załatwi reklamację na wadliwe opony według własnego uznania tj.:
a) dostarczy opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon,
b) zwróci odpowiednią część ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zalecanego cennika COP lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna.

6. Okres gwarancji trwa od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu do czasu gdy bieżnik w oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI.

7. Konsumentom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. nr 64 poz.328) przyznaje się w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu, o ile nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny ustalony według postanowień pkt.21 i pkt. 6 - rekompensatę za wadliwą oponę w wysokości 100% ceny.

8. Na wniosek reklamującego COP zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony.

9. COP nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z:
- nieprawidłowego przechowywania opon
- założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana
- użycie nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu, używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi
- uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem
- przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu (niewyważenie, uszkodzone hamulce, zawieszenie itp.)
- eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon
- mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon, sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy)
- uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp.)
- używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika
- naprawiania opony (wulkanizacja) poza producentem
- przeciążanie pojazdu
- uszkodzenia obcym przedmiotem między dwoma kołami (koła bliźniacze)

10. COP nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.

11. Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada numeru DOT l/lub numeru seryjnego.

Grupa Bridgestone: Bridgestone, Dayton, Firestone

Bridgestone/Firestone Polska sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy i udziela gwarancji według następujących zasad:

1. Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentom. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.

2. Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone/Firestone lub osobę upoważnioną przez Bridgestone/Firestone.

3. Okres gwarancji dla pełnego zwrotu (wymiana opony), dla wszystkich produktów wynosi jeden rok od momentu dostarczenia produktu do klienta. Aby to zapewnić, klient otrzymuje przy zakupie opony Kartę, którą musi przedłożyć w przypadku reklamacji. Jeśli opony zakupiono wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji są reklamowane i reklamacja jest uznana, będzie zastosowana tak zwana metoda częściowego zwrotu pozostającej grubości bieżnika (ustalonej według zużycia bieżnika). Pozostająca grubość bieżnika dalej będzie zastąpiona skrótem PGB. Data produkcji jest oznaczona na boku opony.

4. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt.

5. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej:
- zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem
- opony zużyte poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte)
- opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane
- opony z niewłaściwie wypełnioną Kartą opony
- zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, niewyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używanie niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia
- zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi, uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg

6. Rekompensata będzie przeprowadzona według następujących zasad:
- w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową
- w przypadku, gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. metody PGB

7. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć opony, dętki lub ochraniacze do punktu serwisowego Bridgestone/Firestone w celu reklamacji.

8. Opony, dętki lub ochraniacze Bridgestone/Firestone powinny spełniać następujące warunki:
- wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy
- wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów
- standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane
- w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone/Firestone

9. Wszystkie przypadki nie omówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.

Grupa Pirelli: Pirelli, Ceat, Courier

Firma Pirelli gwarantuje dobrą jakość opony i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji w czasie 24 miesięcy od daty zakupu lecz nie dłuzej niż 48 miesięcy od daty produkcji. W okresie gwarancji wszystkie reklamowane opony, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna będą wymieniane na nowe, wolne od wad (uznawane w 10%).

Po upływie okresu gwarancji do okresu 4 lat od daty produkcji - klient moze uzyskać zwrot częsci ceny ofertowej obowiżującej w dniu zgłoszenia wady opony lub uzyskać nowy wyrób na zasadach częsciowego rozliczenia tj:
- za zużytą częśc wyrobu koszty ponosi klient
- za częśc niewykorzystaną do pełnej wartości użytkowej (wskaźnik TWI) koszty ponosi gwarant.

Podstawą ustalenia nalezności jest pozostała średnia wysokość bieznika opony wynikająca z pomiaru w 3. miejscach na obwodzie. Pomiaru dokonuje upoważniony pracownik wyznaczony przez producenta.
W przypadku zaistnienia reklamacji, zostanie ona każdorazowo poddana ocenie autoryzowanego przedstawiciela Pirelli, natomiast ewentualne reklamacje należy kierować do sprzedawcy.

Opony zostaną wyłączone z postępowania gwarancyjnego w nastepujących przypadkach:
- gdy stwierdzone zostanie celowe usunięcie z opony nr. serii lub numeru indywidualnego.
- gdy stwierdzone zostanie poddanie opony naprawie, bieżnikowaniu, pogłębianiu rowków bięznika.

Zaleca się, aby opony eksploatowane w samochodach osobowych co każde 10 000 km wyważać i przekładać z przedniej osi na tylną z zachowaniem kierunku obrotu kół.

Nokian, Toyo

Producent gwarantuje nienaganną jakość opon Nokian, Toyo i zapewnia bardzo dobre warunki trakcyjne przez cały okres użytkowania. Zapewnia rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji (z wyjątkiem przypadków, gdy opona musi być badana w laboratorium producenta) i uznania jej, o ile przyczyną była wada wytwórcza. W przypadku uznania reklamacj i nabywca opon Nokian, Toyo ma prawo do bezpłatnej wymiany ogumienia na wolne od wad. Gwarancją nie są objęte opony bez numeru serii oraz w przypadku stwierdzenia:
1. eksploatacji w niebezpiecznych warunkach drogowych
2. uszkodzeń mechanicznych takich jak: przecięcie, przebicie, uszkodzenie w skutek uderzeń o przeszkodę
3. uszkodzenia celowego
4. trwałego uszkodzenia/zużycia w wyniku eksploatacji przy nieprawidłowej zbieżności kół, niewłaściwym ciśnieniu w oponie, uszkodzonych obręczach, hamulcach
5. uszkodzeń powstałych w następstwie wypadku drogowego, niewłaściwego zastosowania opony, zastosowania niewłaściwego rozmiaru dętki
6. uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu i demontażu opon
7. uszkodzeń chemicznych
8. minimalnej głębokości bieżnika mniejszej od TWI
9. naprawiania opon

Gwarancja jest ważna przez okres 36 miesięcy od daty zakupu lub 60 miesięcy od daty produkcji, wyłącznie z dowodem zakupu.

Cooper

Na opony Cooper obowiązuje 2 letnią gwarancja licząc od daty zakupu opon. Reklamację rozpatruje przedstawiciel Firmy Cooper w Polsce. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Od decyzji Gwaranta (Firmy Cooper) rozstrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji, nie służy odwołanie.

Falken, Federal, Firenza, Gislaved, Matador , Metzeler, Minerva, Starfire, Viking, Yokohama, Zeetex

Gwarancji udziela się na 24 miesiące od daty zakupu, jednak do czasu gdy bieżnik w oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone wskaźnikiem TWI. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta. Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako całkowicie zużyta i nie podlega gwarancji.
Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:
• uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia),
• nieprawidłową eksploatacją,
• nieprawidłowym montażem,
• złym stanem technicznym pojazdu,
• nieprawidłowym przechowywaniem.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie naprawiona lub wymieniona na wolną od wad z odliczeniem procentowego zużycia bieżnika.

Postanowienia końcowe
Procedura postępowania w sprawie reklamacji zawarta jest w regulaminie sklepu.

Niesatysfakcjonująca odpowiedź? Napisz do nas.

Informacje o oponach

powrót do listy pytań

W sprzedaży marki opon i felg

Zapoznaj się z naszą ofertą opon i felg aluminiowych na rok 2022 r . Nowości felgi aluminiowe w sklepie oponyalufelgi.pl

© Copyright 2023 by oponyalufelgi.pl. All rights reserved.